Numbers in Japanese

 •  0 – rei/zero
 •  1 – ichi
 •  2 – ni
 •  3 – san
 •  4 – yon/shi
 •  5 – go
 •  6 – roku
 •  7 – nana/shichi
 •  8 – hachi
 •  9 – kyu
 • 10 – ju